News

Likvidace společnosti: základní informace

Likvidace společnosti je proces upravený v novém občanském zákoníku, který řeší zánik právnických osob. Zjednodušeně řečeno v rámci likvidace společnosti dochází k vypořádání veškerého majetek společnosti a jejích dluhů. Likvidace končí vymazáním společnosti z obchodního rejstříku, kterým společnost definitivně zaniká.

Likvidace společnosti a její jednotlivé fáze

Pokud příslušný orgán společnosti rozhodne o jejím zrušení dnem, ke kterému je společnost zrušena vstupuje do likvidace. Dalším klíčovým krokem je jmenování likvidátora, který za společnost v období likvidace jedná a zajišťuje veškeré kroky související s likvidací.

Jednou z prvních povinností likvidátora je návrh zápisu o vstupu obchodní korporace do likvidace do obchodního rejstříku. Za jméno společnosti se pak připojí dodatek „v likvidaci“.

Likvidátor má dále za povinnost oznámit vstup do likvidace všem známý věřitelům společnosti a sestavení soupisu aktiv a pasiv likvidovaného subjektu.

Dále se postará ocenění a zpeněžení majetku společnosti. Z výtěžku zpeněžení se potom uhradí v zákonem stanoveném pořadí pohledávky věřitelů, kteří se včas přihlásili. Pokud poté z majetku likvidovaného subjektu zbyde tzv. likvidační zůstatek, likvidátor ho rozdělí mezi společníky a podá návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Výmazem z obchodního rejstříku je pak právnická osoba definitivně zrušena a zanikají všechna její práva a povinnosti.

Jak si s likvidací poradit

Na trhu se vyskytuje celá řada společností, které nabízejí převzetí pozice likvidátora a zajištění veškerých služeb souvisejících s likvidací až do konečného zrušení firmy.

Kromě toho také může dojít k situacím, kdy je k likvidaci povolána osoba, která pro ni nemá dostatečné zkušenosti a znalosti legislativy. I zde je řešením pomoc specializované firmy, která likvidátora likvidací a všemi potřebnými kroky provede.

Redakce Press-Media

Doporučuje další zajímavé články na mediích

eKompetence.cz

StyleMag.cz

In-In.cz